Algemene voorwaarden Backup Transport & Depot Services B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden van Backup Transport & Depot Services B.V. (hierna: BTDS) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van BTDS, gevestigd aan de Utrechtseweg 163 te Oosterbeek. In alle voorwaarden van BTDS wordt onder Opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan BTDS de opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten of producten, of die met BTDS een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Algemeen

1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en BTDS treedt in werking wanneer BTDS de door Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of per elektronische post heeft bevestigd aan Opdrachtgever, dan wel wanneer BTDS een exemplaar van de door beide partijen ondertekende overeenkomst terug heeft ontvangen.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever maken nimmer deel uit van de overeenkomst.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit opdrachten aan of overeenkomsten met BTDS over te dragen aan derden. 4. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze Algemene voorwaarden volledig van kracht en treden BTDS en Opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Diensten BTDS

1. BTDS zorgt voor het transport en de opslag van datadragers van Opdrachtgever in de opslagfaciliteiten van BTDS.
2. Opdrachtgever zal de datadragers slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging of overeenkomst en deze Algemene voorwaarden.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de opslagfaciliteiten te gebruiken ten behoeve van enig andere (rechts)persoon dan Opdrachtgever.
4. BTDS is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de opslagfaciliteiten. BTDS zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 4 – Looptijd en duur overeenkomst

1. De overeenkomst gaat in conform het bepaalde in deze Algemene voorwaarden en heeft – tenzij anders overeengekomen – een looptijd van twee jaar . Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst daarna telkens van rechtswege met twee jaar verlengd, tenzij een der partijen uiterlijk drie maanden voor afloop van de lopende periode de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst niet te willen verlengen. Opzegging van de overeenkomst door een der partijen dient aangetekend en met bericht van ontvangst te geschieden.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de BTDS het recht de toegang tot de opslagfaciliteiten te blokkeren. BTDS zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Opdrachtgever restitueren, ook niet wanneer deze betrekking hebben op vooruitbetaalde bedragen.

Artikel 5 – Vergoedingen

1. De voor de diensten verschuldigde vergoedingen kunnen jaarlijks door BTDS worden verhoogd overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverhoging kan plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van BTDS en zonder dat Opdrachtgever de overeenkomst wegens de in dit lid genoemde prijsverhoging kan beëindigen.
2. In het geval BTDS de verschuldigde vergoeding voor de door Opdrachtgever met BTDS afgesloten overeenkomst voor een volgend jaar wil verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient BTDS deze prijsverhoging uiterlijk een maand voor afloop van het lopende jaar schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 heeft BTDS het recht, wanneer zij wordt geconfronteerd met van overheidswege opgelegde toeslagen, heffingen, etc. die betrekking hebben op de door BTDS te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, deze direct door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 6 – Onderhoud en garantie

1. BTDS controleert en onderhoudt de door haar gebruikte apparatuur en systemen en spant zich er voor in dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig is dat normaal gebruik niet leidt tot storingen. BTDS kan (onderdelen van) de faciliteiten te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en/of het plegen van onderhoud.
2. BTDS zal zich naar redelijkheid en billijkheid inspannen teneinde eventuele storingen en/of gebreken waar mogelijk onverwijld op te lossen.
3. BTDS spant zich er voor in dat de gegevens die Opdrachtgever in bewaring heeft gegeven zo goed als redelijkerwijs mogelijk is worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door onbevoegden.
4. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is opgenomen, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enigerlei garanties en toezeggingen met betrekking tot het transport en de opslag van datadragers en wijst BTDS hierbij alle andere garanties en toezeggingen af, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de opslag te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de overeenkomst en deze Algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en de end-to-end encryptie van de gegevens die hij middels de opslag in bewaring heeft gegeven. BTDS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de opgeslagen inhoud op de datadrager welke wordt getransporteerd en/of opgeslagen voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud die op de datadrager is vastgelegd.
3. Verzegelde koffers die door BTDS worden getransporteerd en/of opgeslagen mogen – tenzij anders overeengekomen – uitsluitend door BTDS geaccepteerde datadragers bevatten en geen van de hierna te noemen inhoud (lijst is indicatief en niet uitputtend): gevaarlijke stoffen (radioactieve, brandbare, explosieve, giftige, corrosieve, oxiderende en/of schadelijke stoffen); contant geld; drugs; (vuur)wapens; dieren of enig ander levend organisme.
4. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor en is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de datadragers welke in opslag worden gegeven. 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat BTDS voor het uitvoeren van de opdracht de beschikking krijgt over voldoende faciliteiten en voldoende ondersteuning door medewerkers van Opdrachtgever. Opdrachtgever verschaft BTDS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen.
6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de software, de hardware en de door BTDS te verlenen diensten in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Artikel 8 – Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

8.1 Opdrachtgever garandeert dat hij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen.
2. Opdrachtgever garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik door gebruikers of andere personen wier handelingen aan Opdrachtgever toegerekend kunnen worden.
3. Opdrachtgever zal BTDS vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens of individuen, met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere wettelijke bepalingen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van BTDS.
4. BTDS stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij BTDS hiertoe bij of krachtens de wet verplicht is.
5. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de voor haar door BTDS opgeslagen gegevens. Voor nakoming van wettelijke bewaarplichten c.q. bewaartermijnen van de gegevens van Opdrachtgever blijft Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk. BTDS aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
6. Partijen verbinden zich jegens elkaar geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle gegevens van de andere partij, waaromtrent zij en/of hun werknemers bij de uitvoering van de overeenkomst(en) kennis zullen nemen en waarvan zij hebben aangegeven, of waarvan de andere partij weet of in redelijkheid kan weten, dat geheimhouding geboden is.

Artikel 9 – Facturering en betaling

1. Het door de Opdrachtgever aan BTDS verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen Opdrachtgever en BTDS waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in Euro, tenzij anders vermeld. 3. Facturering door BTDS aan Opdrachtgever geschiedt bij aflevering, dan wel bij deellevering, tenzij anders is overeengekomen.
4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de Opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van BTDS om volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. BTDS aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel een onrechtmatige daad, is BTDS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van BTDS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. BTDS is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door BTDS gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. BTDS is in geen geval aansprakelijk indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door BTDS geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd.
3. De in lid 2 genoemde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van BTDS in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van BTDS. De in dit lid 3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door BTDS verleende crediteringen.
4. De in deze Algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van BTDS gelden niet ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van BTDS of haar bedrijfsleiding.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever binnen 7 dagen na het ontstaan van de schade daarvan melding heeft gedaan aan BTDS.
6. Opdrachtgever vrijwaart BTDS voor alle schade en eventuele aanspraken van derden die kunnen voortvloeien uit elk ander gebruik van een dienst van BTDS, dan het gebruik zoals dat is toegestaan.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

1. Partijen hebben het recht de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
2. BTDS kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien Opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. BTDS is ter zake de ontbinding als bedoeld in de vorige volzin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan Opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door BTDS nog niet is uitgevoerd. Bedragen die BTDS voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij.

Artikel 12 – Overige bepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Op opdrachten en/of overeenkomsten tussen BTDS en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
3. Gebruik van de door BTDS geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk of per elektronische post plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk of per elektronische post zijn bevestigd.
5. In geval van overmacht worden de verplichtingen van BTDS ter zake de uitvoering van de opdracht of overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed van BTDS liggende of elke voor hem redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van BTDS met betrekking tot de verkoop en/of levering tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken en/of diensten worden ontvangen.
6. BTDS is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

Artikel 13 – Geschillen

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten/overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van BTDS, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de bevoegde rechter te Arnhem beslecht.

Offerte

Binnen 1 werkdag